Průmyslová výroba – zpracování plastů, povrchové úpravy (laminování, lakování), gumárenství, petrochemie apod.

Úvodem

Technologie Biothysᵀᴹ GmbH je také vhodná pro neutralizaci pachových látek v průmyslových odvětvích jako je zpracování plastů, povrchové úpravy laminováním, lakování (vodou-rozpustitelnými nebo práškovými barvami), gumárenství, petrochemie apod.

Jsme schopni neutralizovat velké množství průmyslových pachových látek, jako jsou například merkaptany, uhlovodíky, styren, aminy, amoniak a jeho deriváty, sulfid a jeho deriváty, mastné kyseliny, zápach z asfaltu, rozpouštědel, barev a mnoha dalších látek.

Vnitřní prostory

Technologií Biothysᵀᴹ GmbH můžeme neutralizovat zápach ve vnitřních prostorech výroby pomocí zařízení Smellmeister® s koncovými prvky:

  • jedním nebo více vysokootáčkovými ventilátory Smellmeister® Fan 32 000 (aktivní látky rychle a po celém vnitřním prostoru dokonale transportuje)
  • perforovanou hadicí (vhodné pro dočištění kontaminované vzdušiny v prostorech bez centrální vzduchotechniky)

Odpadní vzduch soustředěný ve vzduchotechnice (odsávání vnitřního prostoru výroby, kontaminovaný vzduch z technologického zařízení apod.) lze řešit prostřednictvím zařízení Smellmeister® s dopravou aktivních látek přímo do vzduchotechniky a s jejich uvolňováním pomocí trysek nebo perforovaných trubic. Dle typu přístroje jsme schopni neutralizovat zápach ve vzduchotechnice o průtok vzduchu více jak 1 000 000 m3/h.

Menšími zařízeními typu AirForce® Plus Star, Five nebo s využitím stávající vzduchotechniky jsme schopni eliminovat zápach v administrativních a společných prostorech, a tím tak zpříjemňovat pracovní prostředí zaměstnancům.

Venkovní prostory

Venkovní prostor v okolí výroby můžeme řešit pomocí gelových plátů Gelactiv® uložených v nosičích AirForce® 1 vždy po 2 kusech. Předpokládá se ošetření pokud možno co nejblíže zdroje zápachu nebo ve směru k obydlené zástavbě. Lze také použít perforované hadice s tryskami ve spojení se zařízením Smellmeister®. Tato hadice se umístí po obvodu zdroje zápachu nebo po obvodu pozemku firmy ve směru na obydlenou zástavbu.

Zápach z kanalizačního systému lze řešit pomocí gelů Gelactiv® SHK a Gelactiv® NHK, vložených pomocí závěsného oka přímo do kanalizačních vpustí. Gelactiv® SHK je určen do kanalizací s vyšším obsahem sirovodíku. Gelactiv® NHK je určen do kanalizací s vyšším obsahem amoniaku. U průmyslové výroby se předpokládá výskyt různých typů pachových látek v kanalizačních systémech. Při uvedení rozboru pachových látek uvnitř systému, lze přímo vytvořit gelový plát vhodný pro neutralizaci těchto látek.

Nádrže a laguny

Uvolňující se zápach z lagun, sedimentačních nádrží, nádrží s odpadní vodou, ČOV apod., bez ohledu na jejich velikost, lze ošetřovat pomocí technologie Lagun’Air®. Pomocí tohoto zařízení a série trysek, se na hladinu laguny/nádrže v nastavené sekvenci aplikuje produkt Lagun’Air® VIII v určitém množství dle velikosti laguny/nádrže a intenzity zápachu. Produkt se okamžitě rozšíří po povrchu hladiny. Aktivní látky jsou pomalu odpařovány a v okamžiku, kdy přijdou do styku s uvolňujícími se pachovými látkami z povrchu hladiny, tyto látky neutralizují. Podmínkou dobré funkčnosti této technologie je kapalných povrch hladiny.