+420 778 410 012 regitas@regitas.cz

Zásady ochrany osobních údajů

Osobní údaje jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě. Od 25. 5. 2018 je v rámci celé Evropské unie účinné Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR se dotýká každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje fyzických osob, vč. podnikajících fyzických osob.

Společnost Regitas s.r.o. zpracovává osobních údajů, které jí jsou na základě kontaktu s potencionálními klienty poskytnuty. Tyto osobní údaje bude zpracovávat v souladu s právními předpisy, především nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

 

Správce osobních údajů:

Společnost:Regitas s.r.o.

IČ:02005221

DIČ:CZ02005221

Adresa sídla:V Poli 235/1, Přerov XI - Vinary 751 24

Email:regitas@regitas.cz

Mobil:+420 792 303 646

 

Účel zpracování:
 • kontaktování potencionálních klientů,
 • kontaktování klientů/odběratelů,
 • ochrana oprávněného zájmu společnosti Regitas s.r.o.,
 • ochrana oprávněného zájmu klienta,
 • plnění právních povinností,
 • poskytování poradenství o našich produktech a službách.
 
Příjemci osobních údajů:
 • pracovníci Regitas s.r.o.,
 • orgány veřejné moci,
 • osoba zpracovávající účetnictví Regitas s.r.o.,
 • poskytovatel databáze (společnost IZIO).
 
Způsoby zpracování osobních údajů:

Uložení/zaznamenání/nahlédnutí/seřazení/archivace osobních údajů v databázi IZIO.

 
Doba zpracování osobních údajů:

Doba zpracování osobních údajů je určena dle právních předpisů a vnitropodnikové směrnice Regitas s.r.o. Po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, a to dle zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

 
Práva klienta:
 1. Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce – společnosti Regitas s.r.o. získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.
 2. Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – společnosti Regitas s.r.o. zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.
 3. Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.
 4. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
 5. V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným správcem – společností Regitas s.r.o., může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 6. Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).
 
Identifikace příslušných zpracování osobních údajů [článek 30 odst. 1 písm. b) GDPR]:
 • klientská databáze,
 • zaměstnanci,
 • provoz společnosti,
 • účetnictví,
 • obchod,
 • marketing,
 • komunikace.
 
Jaké osobní údaje jsou zpracovávány v rámci zpracování [článek 30 odst. 1 písm. c) GDPR]?

klienti: jméno, příjmení, titul a pozice klienta, email, telefonní/mobilní číslo.

zaměstnanci: jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, rodné číslo, bankovní účet, pracovní doba, fotografie, emailová adresa, telefonní/mobilní číslo.

 
Z jakých zdrojů jsou osobní údaje získány [článek 30 odst. 1 písm. c) GDPR]?

klienti: od subjektu údajů, veřejné rejstříky, veřejně přístupné informace (např. internet).

zaměstnanci: od subjektu údajů, veřejné rejstříky, veřejně přístupné informace (např. internet).

třetí osoby: klienti, od subjektu údajů, veřejné rejstříky, veřejně přístupné informace (např. internet).

 

Osobní údaje jsou zpřístupněny následujícím příjemcům:
 • účetní,
 • poskytovatel databáze (společnost IZIO).

Společnost Regitas s.r.o. může, a to pouze na žádost subjektu údajů zpřístupnit jeho osobní údaje spolupracující společnost Biothys™ GmbH, z důvodu zájmu o přímý kontakt.

 
Při své činnosti využívá společnost Regitas s.r.o. dva způsoby archivace:
 • fyzická (smluvy a ostatní dokumenty/podklady jsou uloženy v uzamykatelném archivu),
 • elektronická (data jsou uložena v šifrované databázi IZIO, data obsahující osobní údaje klientů jsou uložena na zabezpečeném serveru, přístupy k serveru jsou chráněny unikátním heslem).

 

V jakém termínu a jak se osobní údaje likvidují [článek 30 odst. 1 písm. f) GDPR]?

Dle vnitropodnikové směrnice společnosti Regitas s.r.o. a skartačního řádu. Oba dokumenty jsou k nahlédnutí v sídle společnosti Regitas s.r.o. nebo na vyžádání v elektronické podobě.

Jakým způsobem se osobní údaje aktualizují [článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR]?

Osobní údaje se aktualizují informacemi od subjektů údajů, od třetích stran, případně pomocí veřejných zdrojů (např. internet, veřejné rejstříky apod.).

 
Dotazy

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se ochrany osobních údajů, nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím emailu obchod@regitas.cz.