+420 778 410 012 regitas@regitas.cz

Kapaliny

Kapaliny jsou tvořeny stejnými aktivními látkami, jako jsou obsaženy v gelových plátech. Pro neutralizaci pachových látek, mohou být kapalné produkty aplikovány vůči zdrojům zápachu ve všech 3 skupenstvích: pevné - na pevný zdroj zápachu, kapalné - do odpadní vody a plynné - do zapáchající vzdušiny. Kapalinu lze rozstřikem aplikovat přímo na zdroj zápachu, ať už je v jakékoli podobě nebo okolo něj. Aktivní látky se budou pomalu odpařovat a při styku s látkami pachovými je okamžitě neutralizují.

Exair

aplikace produktu na silnici okolo výrobního závodu

Kapalných produktů řady Exair je široká škála druhů, specializovaných na různé typy zápachů jak v průmyslovém odvětví, tak v zemědělství či sektoru služeb. Produkty lze chemicky upravit tak, aby byly vhodné pro použití na zdroje zápachu s pevným povrchem, na laguny či nádrže s odpadní vodou nebo přímo do zapáchající vzdušiny. Po aplikaci může být jejich účinnost v řádu hodin až po několik týdnů. Produkty řady Exair se nejčastějí ředí vodou na 0,1 - 1% roztok.

Speciálním produktem této řady je produkt Exair Pig, který se aplikuje při zápachu kejdy hospodářských zvířat, způsobeném nadměrným vývinem amoniaku.

Sol'Air

aplikace produktu na silnici okolo kompostárny s organickým i anorganickým materiálem o velikosti 2 ha

Sol'Air je nejvíce využívaným kapalným produktem, speciálně vytvořeným na neutralizaci výrazných zdrojů zápachu, vzniklých zejména při rozkladu organického materiálu. Lze jej však použít takřka na jakýkoli zdroj zápachu. Je určen pro cílenou neutralizaci tzn., že se může aplikovat přímo na zdroj zápachu nebo okolo něj, vždy však na pevný povrch, a to ručním postřikovačem nebo za pomoci traktoru/automobilu se zásobníkem vody, ve kterém produkt zředíte. Způsob a četnost aplikace produktu záleží na velikosti a intenzitě zdroje zápachu. Produkt se dodává v 5, 30, 60, 200 a 1 000l balení.

Ihned po aplikaci produktu Sol'Air se začnou do okolí uvolňovat aktivní látky, které ihned při kontaktu s látkami pachovými, zápach neutralizují. Produkt Sol'Air je tak ideální pro okamžitou neutralizaci vzniklého pachového znečištění, a to z důvodu extrémních teplot, navezení více zapáchajícího materiálu nebo při havarijních situacích. Účinnost produktu je až 8 hodin po aplikaci. Ředí se vodou na 0,1 - 1% roztok dle intenzity zápachu.

Lagun'Air VIII

technologie pro aplikaci produktu na hladinu odpadní laguny

Produkt Lagun'Air VIII obsahuje směs hydrofobních aktivních činidel, které se pomocí zařízení a trysek aplikují na hladinu odpadní vody, kde vytvoří hydrofobní micely, které se velmi rychle díky nízkému povrchovému napětí směsi rozšíří po jejím povrchu. Aktivní látky produktu Lagun'Air VIII se pomalu odpařují a při styku s pachovými látkami je neutralizují.

Produkt Lagun'Air VIII je nerozpustný ve vodě, má nižší hustotu než voda a je vysoce reaktivní vůči různým pachovým látkám, které se uvolňují z povrchu nádrží či lagun. Typicky to mohou být sirné deriváty, těkavé mastné kyseliny apod.

Anti-Tabac Mint

Tento kapalný produkt je přímo určený k neutralizaci zápachu z tabákových výrobků. Snadno se aplikuje postřikem přímo na zdroj zápachu, a to např. na oblečení, vybavení domácnosti apod. Účinnost je 24 hodin.

Ošetření venkovních zdrojů

Ošetření venkovních zdrojů

nezávisle na jejich rozloze

Ošetření vnitřních výrobních prostor

Ošetření vnitřních výrobních prostor

kde se pohybují zaměstnanci

Ošetření VZT a výduchů

Ošetření VZT a výduchů

jakéhokoli průtoku vzduchu

Rychlá instalace

Rychlá instalace

během 1 dne

Možnosti zkoušky

Možnosti zkoušky

v reálných podmínkách u klienta

Nízké instalační náklady

Nízké instalační náklady

bez nutnosti stavebních úprav